ประสบการณ์เตรียมงาน Barcamp CHA-AM ในเวลา ~12 ชั่วโมง